2014/11/13

අනඟ රැඟුමරනේ දිස්නෙකින් දුලනා ම‍ලෙකි කොමල පුල්
මිණේ වර්ණෙකින් තැවරූ බිඟෙකි සිත විසල්
සෙනේ කෙන්දකින් ඇඹරූ හුයෙකි රැගෙන කල්
පිනේ අස්නකින් බැඳෙනා දිනෙකි හද යුගල්

පුන් උපුල වන් උවන සිඹ සුවඳ බලා මල්
කවි සියක් ලියූ බිඟු පතළ කර සසර මුල්
පෙරැත්තයකට පසුව බිඳ දමා නුරා සිල්
දෙපුන් සඳ පෑයුවා අරුමයකි දිවා කල්

එසැණ බිඟු විසල සිත එකට හැකිළුණි අඟල්
අනඟ රැඟුමෙක තුටට නිහඬ වුණි හද සුරල්
පෙමක මහිමෙක අසිරි රැඳුණි මරණෙක අකල්
බිඟු නමින් මල ද තනිකඩයි පෙති සිඳෙන කල්

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 නොවැම්බර් 13

Painting - Flower Nude by Dinh Hanh

2014/11/07

Southern Star (දක්ෂිණ තාරකාව)
2014/11/02

ඛේදයේ පෙරවදන


හදක් හිල් කොට පෑන් තලයෙන්
ලියා පෙම් ගී ටිෂූ කොලයක
මමත් ගයනෙමි සෙනේ ස්වරයෙන්
එයින් හැදු කඩදාසි ඔරුවක

නැඟී එය මත නදී දිය පිට
ඇදී යයි - නොම දනී කෙලවර

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 නොවැම්බර් 01

2014/10/12

Nawathimi Methekin (Cover)
2014/10/04

බැර ලෝහයාන්තම් තරලමය ඝන
පරිපූර්ණ තද නිහඬතාවෙක හිඳ
බැර ලෝහ ගීතයක් මහ හඬින් ඇරඹෙන
ඒ පළමු තප්පරය පටන් ගන්නා තැන

අහිමිව යයි මට - මගේ යැයි කී හිත
නුඹේ පිටපත් අසූ දහසක් පැමිණ එකවර
මවනු ඇත්තේ හනික - අනුරාගයේ උත්කර්ෂය
බදා මා - අඟලකදු නොඉතිරි කොට
අග්නිය ද තුසරය ද ධූලකය ද හාමු කොට

උපරිමැති පැණි රසක් එහි කවා - පොවා මට
එතැන කල්පයක් කොට එතප්පරය මත
නරක දෑ කෝටියක් කොට එකල්පය තුල 
නික්ම ඉගිලී ඇත - රුදු සිලා සිළුව නුඹ
නැවත මා දෙනෙතු හැර බලන කල

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THЕ SAHAN)
2014 ඔක්තෝබර් 02

2014/10/03

සහෝදර සකර්බර්ග්ඇහි බැම්ම හැඩ කල
තොල් පාට වැඩි කල
නෝනලාටම වෙන්ව තිබු
මාධ්‍ය සාකච්ඡා මේස
වෙසඟනන්ට ද විවර කල
සහෝදර සකර්බර්ග්

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THЕ SAHAN)
2014 ඔක්තෝබර් 03